سوکت کامپیوتری

سوکت VGA , سوکت DVI , سوکت DB9 , پایه فن cpu , سوکت USB