کابل مودم

کابل مودم ۲ متر تا ۱۰ متر

از: 15,000 ریال

کابل تلفن دو سر سوکت

x حذف این بخش

توضیحات

کابل تلفن پرس شده جهت اتصال تلفن به مودم از ۲ متر تا ۱۰ متر

توضیحات

اندازه (متر)

10 متر, 2 متر, 5 متر